főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 27.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2017. április 1-30.

április 8.

Lisztes István szobrászművész75 éves Lisztes István szobrászművész. Kecskeméten született 1942. április 8-án. A Magyar Képzőművészeti Főiskola növendéke volt 1962-től 1969-ig, majd norvég ösztöndíjjal Egyiptomban járt hosszabb művészi tanulmányúton. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán dolgozott mint tanársegéd 1969-től 1977-ig, azóta Norvégiában és Magyarországon él. 1996 óta az oslói Képzőművészeti Főiskola professzora. Művészi pályája kezdetén hagyományos felfogású, figurális, emberi sorsokat megfogalmazó bronz szoborműveket készített. Az 1990-es években térinstallációihoz könnyebben sokszorosítható anyagokat, gipszet, hungarocellt használt. Új alkotó szakaszt jelent szobrászatában a figurák darabformálása, amely lehetővé teszi a szobrok ismétlését, sokszorosítását
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Révai Új Lexikona) 

 
április 11.

Farkas L. Gyula antropológus 85 éves Farkas L. Gyula antropológus. 1932. április 11-én Szabadszálláson született. A kecskeméti Katona József (korábban Gróf Tisza István) Gimnáziumban érettségizett 1950-ben. Mérnöknek készült, de a Szegedi Tudományegyetem biológia-kémia szakára irányították, ahol 1954-ben okleveles középiskolai tanári képesítést szerzett. Néhány hónapig Kecskeméten tanított, majd 1955. február 1-től nyugdíjazásáig a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékén - 1980 és 1997 között annak vezetőjeként - dolgozott. A biológiai antropológia alapjait Bartucz Lajos professzor tanítványaként sajátította el. Egyik fő kutatási területe a neolitikumtól a magyar középkorig terjedő régészeti korokból származó közel 7000 emberi lelet vizsgálata. Különböző folyóiratokban közel 440 publikációja jelent meg. Több kiadvány, így például az Ópusztaszer-Monostor lelőhely antropológiai leletei, valamint A Biblia biológus szemmel című könyv szerzője. Szakmai munkáját többek között József Attila és Bartucz Lajos emlékplakettel, illetve a Magyar Biológiai Társaság Gelei József Emlékérmével ismerték el. (Kecskeméti emlékeiről öt évvel ezelőtt készített írásunk itt olvasható.) 


április 12.

Sáró Péter József középiskolai tanár, a Katona József Gimnázium intézményvezető-helyettese60 éves Sáró Péter József középiskolai tanár, a Katona József Gimnázium intézményvezető-helyettese. Tatán született 1957. április 12-én. Felsőfokú diplomáit Szegeden, a JATE TTK kémia-fizika szakán, illetve a BME Gazdasági és Társadalomtudományi Kara közoktatás vezetői szakán szerezte. Több mint három évtizede Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban tanít, tanulmányi versenyeken tanítványai számos kiváló eredményt értek el: nemzetközi fizikai diákolimpia III. hely; OKTV fizika, döntő 16. és 21. hely; Mikola Sándor Országos Fizikaverseny 20. és 25. hely; Öveges József Országos Fizikaverseny 1. és 18. hely. 2001 óta a Szakács Jenő Bács-Kiskun Megyei Fizikaverseny versenybizottsági tagja. Szakmai, pedagógusi munkájáért 1987-ben Miniszteri dicséretet, 2005-ben Kecskemét Városért Oktatási Díjat, míg 2006-ban Horti Attila Katonás Tanáregyéniség Díjat kapott.
(Forrás:  *Ki kicsoda Kecskeméten)


április 13.

 150 éve, 1867. április 13-án született Teghze Gyula jogász, egyetemi tanár. Középiskoláit szülővárosában, Szatmárnémetiben, valamint Budapesten, Eperjesen, Prágában és Debrecenben végezte. Érettségit a debreceni Református Kollégiumban tett 1885-ben. Jogi tanulmányait a budapesti, bécsi, párizsi, londoni, lipcsei és berlini egyetemeken végezte, majd mint végzett joghallgató állami ösztöndíjjal a müncheni egyetemen fél évet töltött. Tudományos-oktatói pályáját Kecskeméten kezdte. 1895-től a református jogakadémián a büntetőjog, jogbölcselet és erkölcstan tanára, 1908 és 1910 között a jogakadémia igazgatója volt. 1901-ben a hírös városban látott napvilágot Jog- és állambölcseleti előadások vázlata című munkája. 1910-től Debrecenben a jogakadémián, 1914 és 1937 között a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem tanított. Az 1918-19-es tanévben a jogi kar dékánja lett, az 1922-23-as tanévben pedig az ekkor már magyar királyi Tisza István Tudományegyetem nevet viselő intézmény Rector Magnificusi tisztségét is betöltötte. Második dékáni megbízatására az 1930-31-es tanévben került sor. Hetvenévesen, 1937-ben vonult nyugalomba, melyet követően Budapestre költözött, ahol 1939. november 12-én hunyt el.
(Források:  *Dr. Szemesi Sándor: Teghze Gyula tanainak időtállósága a XXI. századi nemzetközi jogban  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Nótári Tamás-Hamza Gábor: Magyar jogtudósok III.)

 
április 15.

200 éve, 1817. április 15-én született Jancsó Ádám főgimnáziumi tanár. Iskolai tanulmányait szülővárosában, Kézdivásárhelyen kezdte mint polgári növendék az ottani katonai nevelőintézetben, majd Enyedre ment, ahol a középiskolákat végezte. A felsőbb tudományokat is ugyanott hallgatta négy évig, mellette Kemény Dénes báró egyházi és iskolai főgondnok fiait - Gábort, a későbbi minisztert és Gézát - okította. Öt évig volt a fiúk nevelője, ezalatt Szász Károlyt, a neves református püspököt is tanította - szépírásra. Ezután Berlinben három évig nevelőnek készült. Hazájába visszatérve nevelő volt Vécsen és Kolozsvárott. 1848-ban Kézdivásárhely az erdélyi országgyűlésre követnek választotta. A szabadságharc kitörésekor ő is a táborba ment, a székely ezreddel ott volt a Morvába való kiűzetéséig. Ekkor Pesten Szemere Bertalan belügyminiszter statisztikai irodájába helyettes tagnak nevezték ki. A szabadságharc után Tihanyi Ferenc temesi gróf fiai mellett egy évig nevelősködött. 1950-ben a kecskeméti református kollégium neveléstan tanárává választották. A hírös városban 46 évig működött, 1896. szeptember 2-án ment nyugdíjba.

Első cikke Szegény Richard bölcs mondása címmel 1848-ban a Brassai Vasárnapi Ujságban jelent meg. Írt a Természetbarátba is, míg programmértekezése - Vázlatok a neveléstan fejlődésének történetéből a legrégibb időtől Lockeig - a kecskeméti református gimnázium értesítőjében látott napvilágot. A Fördős Lajos által szerkesztett Kecskeméti Füzetekbe Birálatok címmel két nevelési cikket is írt. Ő fogalmazta a Kecskeméti Casino részéről a Deák Ferenchez intézett bizalmi nyilatkozatot, melyet több pályázók munkái közül fogadtak el.
(Forrás:  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)


április 17.

Hende Vince: Önarckép125 éve, 1892. április 17-én Kecskeméten született Hende Vince festő- és iparművész. A budapesti Iparművészeti Főiskolán és a gödöllői művésztelepen végezte tanulmányait, Körösfői-Kriesch Aladár volt a mestere. Később Olaszországban járt tanulmányúton. Részt vett a Cennini Társaság megalapításában. Hazatérve öt évig a budapesti Iparművészeti Főiskolán tanított. Kisméretű vízfestményeket és monumentális falképeket egyaránt készített, tőle származnak a Gellért-fürdő és a Széchenyi-fürdő üvegfestményei, valamint az Országházban is hagyott hátra arcképeket. Tervezett mozaikokat, sgraffitókat és gobelinterveket. Több munkáját a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kieselbach Galéria és Aukciósház) 


április 21.

Réthey Gyula Ferenc nyugalmazott rádió-, tv és videóműszerész75 éves Réthey Gyula Ferenc nyugalmazott rádió-, tv és videóműszerész. Kecskeméten született 1942. április 21-én. Ősi nemesi családból származik. Nagyapja, Réthey Gyula az 1913-ban alakult Kecskeméti Sakkör alapító tagja, apja, Réthey Gyula Jenő a zsolnai, a herendi, a meisseni és a jénai porcelán dinasztiák hazai képviselője volt. 1957 és 1961 között a kecskeméti Katona József Gimnázium tanulója volt, 1961-től 1963-ig műszerésznek tanult. Vörösdiplomásként kezdett dolgozni 1963-ban, és majdnem 50 éves szakmai gyakorlattal mint kisiparos ment végleg nyugdíjba. Fotójával 2012-ben a Kiskunsági Nemzeti Park "Az év legszebb színe és legjobban ellesett pillanata" díját nyerte el.
(Forrás:  *Ki kicsoda Kecskeméten, 2013)


április 27.

Szoboszlay Péter grafikus, rajzfilmrendező 80 éves Szoboszlay Péter grafikus, rajzfilmrendező. 1937. április 27-én született Diósgyőrben. Sárospataki diákként ismerkedett meg a művészettel, jóllehet a családban is akadt, aki hatott rá: nagyapja műkedvelő rajzoló volt, nagybátyja pedig a festőségig vitte. Különösen a grafika érdekelte, de a művészi pályától tartva inkább a Magyar Iparművészeti Főiskola belsőépítész szakára jelentkezett. Az élet azonban mégis az eredetileg megszeretett szakterületre sodorta, hiszen még a diploma megszerzésének évében, 1961-ben a Pannónia Filmstúdió rajzfilmese lett. (2012-ben készített összeállításunk itt olvasható: »»)

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu