főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. április 17.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2016. december 1-31.

december 1.

Veliczky István nyugdíjas mérnök, Kecskemét korábbi tanácselnök-helyettese75 éve, 1941. december 1-jén Budapesten született Veliczky István nyugdíjas mérnök, Kecskemét korábbi tanácselnök-helyettese. 1965-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, 1970-ben a  BME Gazdaságmérnöki Karán szerzett diplomát, később a Politikai Főiskola tanári szakát is elvégezte. 1965-től a BÁCSBER osztályvezetője, főmérnöke, 1970-től a Bács-Kiskun Megyei Tanács Tervosztály főmérnöke, 1973 és 1976, illetve 1985 és 1990 között a DUTÉP osztályvezetője volt. Közben 1977-től 1884-ig Kecskemét Városi Tanács általános elnökhelyettesi feladatait látta el. Mérnökként. illetve önkormányzati vezetőként 1965 és 1990 között részese volt Kecskemét legdinamikusabb fejlődési szakaszának. Szakmai munkájáért több elsimerést is kapott: Építőipar Kiváló Dolgozója (1971), Munka Érdemrend ezüst fokozata (1985).
(Forrás:  *Ki kicsoda Kecskeméten)


december 4.

150 éve, 1866. december 4-én Kecskeméten született Szeless László jogász, református főgondnok. Iskoláit szülővárosában végezte, majd a jogi képesítés megszerzése után bírói pályára lépett, mint a kecskeméti törvényszék joggyakornoka kezdte közhivatali pályafutását. 1891. január 15-én az alsólendvai járásbírósághoz kinevezték jegyzővé. 1893. március 27-én ugyanezen minőségben a kecskeméti törvényszékhez helyezték át. Albíró a szegedi járásbíróságnál lett 1894. június 20-án, majd 2 évi munkálkodás után 1896. augusztus 2-án a szegedi királyi ítélőtáblához tanácsjegyzői szolgálatra rendelték be. 1900. február 21-én nevezték ki a szegedi törvényszékhez bírónak. A következő évben újra visszakerült szülővárosába mint törvényszéki bíró. A budapesti ítélőtábla bírája 1907. december 28-án lett, s hivatali munkásságát ismerte el Őfelsége, amikor 1913. május 28-án a közigazgatási bírósághoz ítélőbíróvá nevezte ki. Tizenkét éven át folytatott itteni tevékenység után 1925-ben vonult nyugalomba, ekkor megkapta a tanácselnöki címet. Kecskemét város törvényhatósági életének mindig szorgalmas, a közigazgatási életben szerepet vivő tagja - a kecskeméti református egyházmegye főgondnoka, a jogakadémia államvizsga-bizottságának tagja, a református tanítóképző igazgatótanácsának tagja, a Református Diákegyesület és a református énekkar elnöke - volt. Ezen érdemeiért választotta meg Kecskemét városa 1927 januárjában a felsőház póttagjává. 1931. március 28-án a hírös városban hunyt el. Kecskeméten, a református temetőben nyugszik.
(Források:  *Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932)

125 éve, 1891. december 4-én Kiskunfélegyházán hunyt el Horváth János római katolikus pap, egyházi író. Iparos szülők gyermekeként Szegeden született 1843. május 3-án. Előbb a reáliskolába járt, s bár tehetsége volt a festészethez is, és ezért a kormány állami költségen akarta a festői akadémián tovább képeztetni, ő mégis a papi pályát választotta. Tanulmányait Szegeden és Budapesten végezte. Miután a váci püspöki megye kötelékébe felvették, egy évet mint növendék Nagyszombatban töltött. Püspöki engedéllyel a VIII. osztályt Szegeden végezte 1864-ben, majd a váci papnevelőben négy évig tanult. 1868. augusztus 24-én áldozópappá szentelték föl. Nyilvános papi működését Magyarnándorban kezdte meg, onnan később Nagykőrösre került. Kecskeméten a reáliskolában és a református kollégiumban a katolikus fiúk hitoktatója volt, majd Csongrádon mint káplán és az állami tanítóképzőnél mint hitoktató működött. 1878-ban nevelő volt. 1881. november 23-án Kiskunfélegyházára a Kalmár-kápolnához nevezték ki lelkésszé, egyszersmind népiskolai hitelemző feladatokat is ellátott. Cikkei a Religióban (1873. Városunk történetéből három év, 1875. Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a multban és jelenben), egyházi szónoklatai a Borromaeus-ban jelentek meg. Az esztergomi Isten Igéje című folyóirat, illetve a Jó Pásztor című havilap munkatársa volt. A pápai csalatkozhatlanságról írt művét 1872-ben Kecskeméten adták ki.
(Források:  *Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)


december 5.

dr. Balázs Péter közgazdász, diplomata75 éves dr. Balázs Péter közgazdász, diplomata. Kecskeméten született 1941. december 5-én. Egyetemi diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Több évtizeden keresztül külgazdasági, külkereskedelmi területen az államigazgatásban dolgozott. 2002-től a Külügyminisztérium integrációs és külgazdasági államtitkára volt. Ebben a minőségében részt vett az EU-csatlakozási tárgyalásokon, és képviselte a kormányt az alkotmányozó Európai Konventben. Ezután EU-nagykövetként Brüsszelben létrehozta az unió melletti Magyar Állandó Képviseletet. 2004-ben elsőként töltötte be Magyarország részéről az Európai Bizottság tagságát. (70. születésnapja kapcsán írt cikkünk itt olvasható: »»)


december 19.

Vasvári István költő, író műve100 éve, 1916. december 19-én született Vasvári István költő, író. Gyermekéveit Dunapentelén töltötte, középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott és Kecskeméten végezte. 1939-ig tisztviselő, segédmunkás, iparostanonc-otthonokban felügyelő, majd 1941-től munkaszolgálatos volt. 1944-ben sikerült megszöknie és 1947-ig Romániában maradt, ott vett részt a politikai és az irodalmi életben. Hazatérése után a Nemzeti Segély, majd a Vöröskereszt sajtóosztályán dolgozott mint osztályvezető, a későbbiek során szerkesztő volt az Ifjúsági Könyvkiadónál és a Néphadsereg című lapnál. 1960-tól 1972-ig, haláláig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudományos munkatársaként dolgozott.

Tizenkilenc éves korában Ifjúkori lángok címmel Kecskeméten jelent meg első verseskötete, élet- és költői pályáját azonban beárnyékolták a háború és a fasizmus okozta szenvedések. Ezek kitörülhetetlen nyomot hagytak lelkivilágában és visszatükröződtek költészetében is. Az évek során számos verseskötete és karcolata látott napvilágot. Változást és fejlődést alig mutató köteteiben szabályos rendszerességgel, egyazon szinten verselte meg élményeit: apja tragédiáját, a helytállást és elkötelezettséget, a szerelmet és barátságot s az utazásokat. Ritkán élt képekkel, inkább az emelkedett, poétikus szófűzést kedvelte. Költészetét több külföldi irodalmi díj, a Munka Érdemrend ezüst fokozata, a munkások közt kifejtett kultúrmunkáért kapott 1967-es Szocialista Kultúráért Vándordíj és az 1971-es SZOT-díj ismerte el. Tagja volt az írószövetségnek és az Irodalmi Alapnak.
(Források:  *A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1972-1973  *A magyar irodalom története  *Magyar Életrajzi Lexikon)


december 22.

Klinger Ádám nyugalmazott középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató75 éve, 1941. december 22-én Máriahalomban született Klinger Ádám nyugalmazott középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató. 1965-ben Szegeden, a JATE TTK-n biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1965-tól a kecskeméti 607. Számú Gáspár András Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumi nevelőtanára, majd 1972-től a Bács-Kiskun Megyei Tanács Művelődési Osztályán a szakképző tanintézmények általános tanulmányi felügyelője volt.

Klinger Ádám a Bolyai igazgatójaként

1987-től nyugdíjazásáig, 2003-ig a Bolyai János Gimnáziumban dolgozott, előbb megbízott, majd kinevezett igazgatóként irányította az iskola munkáját. A Bolyai indulására egy korábbi interjúban így emlékezett vissza: „Újszerű feladat volt végigkísérni, sőt részese lenni az építkezésnek, a tantermek kialakításának, az első tantestület felállásának. Igazából neve sem volt az iskolának, mert akkor a 16 tantermes széchenyivárosi iskolaként emlegették. Csak néhány év múlva kapta Bolyai János nevét. [...] Mi tisztában voltunk azzal, miszerint itt a város szélén - ahogy errefelé mondják, a juhszélen - nem várhatjuk el, hogy a szülők minket válasszanak a hírneves iskolák helyett. A kecskemétiek részéről elég nagy volt a tartózkodás. Mivel erre felkészültünk, ezért a város környékét, a többi települést - tehát egy nagyobb beiskolázási kört - céloztuk meg, onnan próbáltuk ide csalogatni a tanulókat. Ezen kívül valami újat akartunk mutatni, így kedvező képzési profilokat indítottunk. Egyes tantárgyakat már első évtől kezdve magasabb óraszámban tanítottunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a nyelvekre, speciális képzés volt franciából, matematikából. Egy évvel később jött a sport, két  év múlva pedig az angol és a számítástechnika. A képzések egy részét fél, másik részét pedig egész osztályban indítottuk. Ahogy változtak az igények, úgy próbáltuk megújítani a képzési tartalmat. A tanulói létszám növekedésével természetesen nőtt a tantestület is.”

Klinger Ádám a Pedagógusok Szakszervezete és az MSZMP tagja volt. Pedagógusi munkájáért több elismerést kapott: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Bolyai-díj (2001, 2003). Életének 75. évében, 2016. május 22-én, türelemmel viselt betegségben hunyt el. Búcsúztatását 2016. május 27-én tartották a kecskeméti Köztemetőben.

(Források:  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Petőfi Népe, 2002)


december 24.

75 éve, 1941. december 24-én született Rigó Sándor gépjármű-villamossági műszerész, a MEDOSZ korábbi megyei titkára. A gimnázium, majd a szakiskola elvégzése után a kecskeméti MEZŐGÉP jogelődjénél, a gépállomásnál dolgozott. Munkája mellett elvégezte a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem szakosító tanfolyamát is. 1947-ben a vállalat szakszervezeti tanácsának titkára lett. 1975-ben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete XXIV. kongresszusán a központi vezetőség tagjává választották. 1976-tól a szakszervezet megyei bizottságának munkatársa volt, 1981 és 1989 között a titkári feladatokat látta el. Több miniszteri és kormánykitüntetést kapott.
(Források:  *Petőfi Népe, 1981, 1989) 


december 25.

225 éve, 1791. december 25-én Nagykőrösön hunyt el Szélesy Pál református lelkész. 1740-ben Losoncon született. Szülővárosában és Debrecenben tanult, majd 1765-től tanítóskodott. 1769. május 24-én beiratkozott a németalföldi Franeker egyetemére. Hollandiából hazatérve Nagykőrösön lett lelkész. A kecskeméti egyházmegye 1791 nyarán esperessé választotta. A kiváló szónok egyházmegyéje küldöttjeként részt vett a budai zsinaton, ahol az egybegyűltek előtt az első vasárnap ő prédikált.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A kecskeméti piarista ház alapítója

Kecskemét kínai misszionáriusa

50 éve hunyt el a kecskeméti paradicsomnemesítés megteremtője

Írásaival is gyászolta a szabadságharcot

Kecskeméten nagyon jó sorom volt


Aktuális számunk


2024. március


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu