főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 27.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Nemesen kezdte, folytatta és végezte125„Halála
nem volt váratlan, szerettei, barátai már hetek óta aggódva, s néha – látva nagy szenvedéseit – tán kérve is, lesték a kikerülhetetlennek látszó pillanatot: mégis, midőn elérkezett, megdöbbent szívünk, elfogódott lelkünk a nagy veszteség meggondolására, mert ő nemcsak a mienk volt, elvesztése nemcsak minket sujt, hanem közelebbről a kecskeméti reform. egyházmegyét, melynek sokáig főesperese; a kecskeméti főiskolát, melynek megteremtője, éltető lelke; a dunamelléki reform. egyházkerületet, melynek munkás tanácsbírója volt, távolabbról pedig az egész prot. egyházat, melynek egyik legönzetlenebb, legkiválóbb és legkitartóbb munkása volt” - méltatta őt 1884. május 11-én, a haláláról beszámoló cikkében a Kecskeméti Lapok.

Fördős Lajos arcképe
(Vasárnapi Újság, 1868)

Fördős Lajos 1817. június 17-én Gyönkön született. Tanulmányait szülővárosában és Pápán végezte. Bölcsészetet és jogot is tanult, azonban mindvégig a lelkészi pályára készült. 1838-ban papi vizsgát tett, és 1839 tavaszán Kecskemétre került segédlelkésznek.  A hírös városban eltöltött két év alatt ismertté, népszerűvé vált. Papi szolgálatát a Vasárnapi Újság 1868-ban így jellemezte: „... a fiatal káplán, ki legtöbb társától elütöleg, maga készitette beszédekkel szokott föllépni a szószékbe s ott lelkesen és szónoki hatalommal papolt, annyira megnyerte az egész közönség szeretetét, hogy az ottléte alatt nyert számos kitüntetéseken kivül, emléke megmaradt a gyülekezetben évek hosszu során át — oly elevenen, hogy reá, a tizenhat év mulva bekövetkezett üresség idejében visszaemlékezett s őt rendes lelkészül hivta kebelébe egykori kedves népe.”

Kisújszállási, illetve kunszentmiklósi kitérő után 1956-ban – immár végleg – ismét Kecskemétre szegődött el. Lelkészi munkája mellett részt vett a teológiai akadémia fennmaradásáért folytatott küzdelemben is. A vita, amely „hosszasan tartott s Fördös abban törhetlen eréllyel, hő buzgósággal, áldozatkész tevékenységgel, s éles dialektikával védte Kecskemét jogait”, végül kompromisszummal zárult. Kecskemét megtartotta a teológiai előkészítő osztályt, Pest pedig előbb megkapta a három felső osztály, később pedig a teljes teológiai tanfolyam fölállításának jogát. Ezután az anyagi eszközök hiányában még mindig vajúdó gimnáziumot biztosabb alapokra fektette; illetve a jogi akadémiát, a város áldozatkészségétől támogatva, ismét rangos iskolává fejlesztette. Egyházmegyéje 1869-ben főesperessé választotta, s elnöke lett a szlavóniai misszióbizottságnak és a Magyarországi Protestáns Egyletnek. 1881-ben részt vett a debreceni zsinaton, ahol mint rangidős esperes a távol lévő Török Pál püspököt helyettesítette.

 Fördős Lajos protestáns íróként is jelentős szerepet töltött be. Önálló munkái 1846-1876 között jelentek meg, néhány kivétellel valamennyi Kecskeméten. Papi dolgozatokat közlő sorozataival az alföldi várost a református egyházi irodalom egyik központjává tette. Szerkesztette a Kecskeméti Protestáns Közlönyt és a Kecskeméti Lelkészi Tárat is. Legnevezetesebb műve a Konkordáncia, vagy Szentirati Szókönyv.

Élete utolsó éveiben egészsége erősen megromlott. Bár valószínűleg püspöknek is megválasztották  volna, testi erejének hanyatlása miatt azonban elhárította magáról ezt a nagy tisztességet. 125 éve, 1884. május 5-én hunyt el. A gyászszertartáson Nagy Ferenc főiskolai tanár így búcsúzott tőle: „Nem tudom – úgymond – akkor volt-e ő nagyobb, mikor a kecskeméti főiskola érdekében erejét megfeszíté, szóval, tollal, s tettel küzdött, vagy mikor az egyházkerület nyugalmának helyreállítása érdekéből úgyszólván önmagát legyőzte és a harcot beszüntette? Úgy ezt a harcot, mint a többit nemesen kezdte, nemesen folytatta, nemesen végezte, –  nyugodjék békével!”
Varga Géza

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu